Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes jak wystawić fakturę

Jak wystawić fakturę? Wystawianie faktury VAT

Data publikacji 23 sierpnia 2023

Wystawianie faktur VAT to istotny element prowadzenia działalności gospodarczej, który wymaga precyzyjnej wiedzy i zrozumienia. Faktury nie tylko stanowią podstawowy dowód zawarcia transakcji handlowej, ale także pełnią istotną rolę w procesie rozliczeń podatkowych oraz w budowaniu profesjonalnego wizerunku firmy. W artykule poniżej przyjrzymy się krok po kroku, jak prawidłowo wystawić fakturę VAT, omawiając zarówno jej zawartość, obowiązujące elementy oraz prawną stronę tego dokumentu. Dzięki temu artykułowi zdobędziesz niezbędną wiedzę, by skutecznie zarządzać procesem wystawiania faktur VAT w ramach swojej działalności gospodarczej.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to faktura VAT?
 • Jak wystawić fakturę VAT?
 • Co powinna zawierać faktura?
 • Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Co to jest faktura?

Faktura to oficjalny dokument finansowy, który stanowi dowód zawarcia transakcji handlowej między sprzedawcą a nabywcą. Jest to dokument wymagany przez przepisy podatkowe i prawo handlowe w większości krajów. Faktura zawiera szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lub świadczenia usług, takie jak cena, ilość, opis produktu lub usługi, dane obu stron transakcji oraz inne istotne elementy.

Jakie są najważniejsze zasady wystawiania faktur VAT? Wystawianie faktury

Wystawianie faktur VAT jest istotnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej i wymaga przestrzegania pewnych kluczowych zasad. Oto najważniejsze zasady dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • Dane wystawcy faktury: Na fakturze powinny znaleźć się pełne i poprawne dane firmy wystawiającej fakturę, w tym nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer KRS (jeśli dotyczy).
 • Dane odbiorcy faktury: Faktura powinna zawierać dokładne dane odbiorcy faktury, w tym nazwę lub firmę, adres i numer NIP. W przypadku transakcji zagranicznych, konieczne jest podanie numeru identyfikacji podatkowej w kraju nabywcy.
 • Numer faktury: Każda faktura powinna mieć unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie dokumentu. Numeracja faktur powinna być ciągła i nie może się powtarzać.
 • Data wystawienia faktury: Faktura musi zawierać datę wystawienia, czyli dzień, w którym dokument został sporządzony.
 • Data sprzedaży lub wykonania usługi: Na fakturze należy podać datę, w której nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi. Może to być inna data niż data wystawienia faktury.
 • Opis dostarczonych towarów lub usług: Każdy towar lub usługa muszą być opisane w sposób wystarczająco dokładny, aby odbiorca mógł je zidentyfikować.
 • Ceny netto i brutto: Faktura powinna zawierać cenę netto (bez podatku) oraz cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).
 • Stawka podatku VAT: Na fakturze trzeba określić stawkę podatku VAT, która dotyczy sprzedanych towarów lub usług. W Polsce najczęściej spotykanymi stawkami są 23%, 8% i 5%.
 • Suma do zapłaty: Na fakturze powinna być podana całkowita kwota do zapłaty, uwzględniająca sumę cen brutto oraz podatek VAT.
 • Oznaczenie faktury jako VAT: Faktury muszą zawierać wyraźne oznaczenie, że są dokumentami VAT, na przykład poprzez umieszczenie napisu „Faktura VAT”.
 • Termin płatności: Faktura powinna wskazywać termin, w jakim odbiorca ma dokonać płatności za towar lub usługę.
 • Informacje dodatkowe: W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe informacje, np. informacje o numerze konta bankowego, dane do kontaktu, numer umowy, itp.

Jakie informacje powinna zawierać faktura?

Faktura powinna zawierać szereg informacji, takich jak:

 • Numer faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy
 • Adres sprzedawcy
 • Numer NIP sprzedawcy
 • Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy
 • Adres nabywcy
 • Numer NIP nabywcy
 • Opis sprzedanych towarów lub usług
 • Wartość sprzedaży netto
 • Stawka podatku VAT
 • Wartość podatku VAT
 • Wartość sprzedaży brutto
 • Termin płatności

W jaki sposób można wystawić fakturę?

Fakturę można wystawić na wiele sposobów, w zależności od preferencji podatnika. Najpopularniejszymi sposobami są:

 • Tradycyjna faktura papierowa – wypełniana ręcznie lub maszynowo
 • Faktura elektroniczna – generowana i wysyłana w formacie elektronicznym
 • Faktura online – wystawiana za pośrednictwem specjalnych platform internetowych
 • Faktura programowa – generowana za pomocą dedykowanego oprogramowania do fakturowania

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Wystawienie faktury zaliczkowej jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy klient ma zapłacić zaliczkę przed wykonaniem pełnej usługi lub dostawą towaru. Oto kroki, które warto podjąć, aby poprawnie wystawić fakturę zaliczkową:

 1. Dane firmowe: Na górze faktury umieść swoje pełne dane firmowe, w tym nazwę lub firmę, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer KRS (jeśli dotyczy).
 2. Numer faktury: Przypisz unikalny numer faktury, który będzie służył do identyfikacji dokumentu. Pamiętaj o ciągłości numeracji.
 3. Data wystawienia: Określ datę, w której faktura jest wystawiana. Umieść ją obok numeru faktury.
 4. Dane klienta: Wprowadź dane odbiorcy faktury, takie jak nazwa lub firma, adres siedziby oraz numer NIP. Jeśli faktura dotyczy transakcji zagranicznej, wpisz również numer identyfikacji podatkowej w kraju nabywcy.
 5. Opis zaliczki: Wprowadź dokładny opis usługi lub towaru, za który odbiorca płaci zaliczkę.
 6. Kwota zaliczki netto: Podaj kwotę netto (bez podatku VAT) zaliczki.
 7. Stawka podatku VAT: Określ stawkę podatku VAT, która dotyczy zaliczki. W Polsce spotykane są stawki 23%, 8% i 5%.
 8. Kwota podatku: Oblicz kwotę podatku VAT dla zaliczki i umieść ją obok pozycji zaliczki.
 9. Kwota zaliczki brutto: Oblicz kwotę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) dla zaliczki i umieść ją w odpowiedniej kolumnie.
 10. Termin płatności: Określ termin, w jakim odbiorca ma dokonać płatności za zaliczkę.
 11. Dane do przelewu: Umieść dane do przelewu, takie jak numer konta bankowego, na który klient ma dokonać płatności.
 12. Oznaczenie faktury zaliczkowej: W widocznym miejscu umieść oznaczenie „Faktura zaliczkowa”.
 13. Podpis wystawcy: Podpisz fakturę swoim imieniem i nazwiskiem lub innym odpowiednim oznaczeniem.
 14. Przechowaj kopię: Zachowaj kopię wystawionej faktury zaliczkowej dla własnych celów księgowych i archiwizacyjnych.

Czym są faktury elektroniczne?

Faktury elektroniczne to dokumenty wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Zastępują tradycyjne faktury papierowe, co ułatwia ich przechowywanie i przetwarzanie. Faktury elektroniczne są generowane za pomocą specjalnego oprogramowania, które automatyzuje proces wystawiania dokumentów. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i uniknąć błędów popełnianych przy ręcznym ich wystawianiu. Faktury elektroniczne zawierają wszystkie niezbędne dane i informacje, takie jak dane firmy sprzedającej, dane nabywcy, szczegóły dotyczące towarów lub usług, kwoty podatku VAT, numer faktury i wiele innych. Wystawianie faktur elektronicznych jest coraz popularniejsze, ponieważ jest bardziej wygodne, ekonomiczne i ekologiczne. 

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Studiowanie informatyki