Kto może ubiegać się o certyfikat ISCC?

Wspólnota Unii Europejskiej nieustannie dąży do wprowadzania udoskonaleń z zakresu ekologicznej produkcji oraz stosowania jednolitych standardów i sposobów produkcji towarów i usług. Jest to pozytywne zjawisko, dzięki któremu rynek staje się szczelny i bezpieczny, a tym samym wolny od niebezpieczeństw i oszustw.

Czym jest certyfikat ISCC?

Certyfikat ISCC przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które wchodzą w skład całego łańcucha produkcji biopaliw i biomasy. Jego uzyskanie jest równoznaczne z potwierdzeniem spełnienia międzynarodowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, przed negatywnym wpływem czynników przetwórczych. ISCC umożliwia ochronę biosfery, redukcję emisji gazów cieplarnianych (przez możliwość śledzenia jej wielkości na każdym etapie produkcji), a także racjonalne gospodarowanie gruntami.

Standard ISCC został określony w dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Certyfikacja skierowana jest do każdego podmiotu, który bierze czynny udział w skomplikowanym łańcuchu produkcji biopaliw i biomasy. Dzięki temu certyfikatowi przedsiębiorcy mogą sprzedawać swoje produkty na zagranicznych rynkach.

Jakie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o certyfikację ISCC?

Wiele firm może starać się uzyskać certyfikat ISCC. Wśród nich należy wymienić firmy:

 • ściśle związane z produkcja biopaliw i biomasy,
 • prowadzące uprawy przeznaczone do tworzenia biopaliw,
 • sprzedające produkty otrzymywane na skutek przetwarzania surowców na biomasę i biopaliwa,
 • wytwarzające paliwa z materiałów odpadowych,
 • zajmujące się zagospodarowaniem terenów pod produkcję biomasy,
 • zajmujące się magazynowaniem, obrotem handlowym lub skupem surowców, które są wykorzystywane do produkcji biomasy.

Zakres przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o certyfikację ISCC jest spory, gdyż duży jest obszar produktów, które są wykorzystywane w produkcji biomasy. Będą to wszelkiego rodzaju ziarna zbóż, kukurydza, nasiona oleiste, oleje.

certyfikat

Korzyści z posiadania certyfikatu ISCC

Posiadanie różnego rodzaju certyfikacji leży w interesie każdego przedsiębiorstwa, gdyż zwiększa ono jego atrakcyjność, zakres działalności i generuje większe przychody. Certyfikat ISCC pozwala produkować materiały w zrównoważony sposób łącząc surowce kopalne z alternatywnymi. Jest to również dowód zgodności z wymogami normy, które dotyczą produkcji biomasy, identyfikacji pochodzenia odpadów oraz dokumentacji danych z zakresu emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikat potwierdza aktywne uczestnictwo w rynku, które wzmacnia zarówno gospodarkę jak i przedsiębiorstwo. Wreszcie jest to także prestiż, gdyż jest on uznanym na świecie standardem.

Weryfikacja biomasy i biopaliw jest konieczna w uzyskaniu dostępu do europejskich rynków. Dystrybutorzy biopaliw mogą się również ubiegać o korzystanie z ulg podatkowych wprowadzonych na terenie Unii Europejskiej. Certyfikowana biomasa może być wykorzystywana nawet w przemyśle spożywczym. Dzięki temu zwiększa się jej potencjalne zastosowanie. Certyfikat ISCC jest zatem swego rodzaju paszportem, który ułatwia handel międzynarodowy i krajowy.

Omawiana norma oprócz szczegółowych aspektów dotyczących warunków pochodzenia i tworzenia biomasy, zwraca uwagę na respektowanie praw człowieka oraz nawet na stosowanie dobrych praktyk zarządzania.

certyfikat ISCC

Procedura uzyskania certyfikatu ISCC

Ustawodawca stawia konkretne wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać ISCC certyfikat. Wszystkie one są weryfikowane podczas przeprowadzania audytu:

 1. Sposób i jakość prowadzenia gospodarki materiałowej.
 2. Wysokość emisji gazów cieplarnianych.
 3. Postępowanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
 4. Jakość ochrony obszarów, które posiadają spore zasoby węgla.
 5. Sposób prowadzenia produkcji rolniczej.

Proces certyfikacji przeprowadza wybrana jednostka certyfikująca, która posiada akredytację do przeprowadzania audytów koniecznych do nadania certyfikatu. Ważne jest, aby jednostka certyfikująca posiadała również zezwolenie na przeprowadzanie audytu w przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją biomasy do celów energetycznych.

Kolejnym etapem jest rejestracja weryfikacji ISCC i pozytywne przejście audytu. Jeśli w jego trakcie wykazane zostaną błędy, konieczne jest ich sprawne usunięcie i ponowne przystąpienie do audytu. Pomyślne przejście audytu jest bezwzględnym wymogiem formalnym uprawniającym do odbioru certyfikatu.

Przystąpienie do starań mających na celu uzyskanie certyfikacji ISCC jest dobrym posunięciem, które pozytywnie wpłynie na firmę i otworzy jej wiele drzwi. Poprawi również jakość oferowanych produktów i ułatwi zarządzanie procesami twórczymi.

Redakcja ebiznes.org.pl