Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes spółka cywilna co to

Spółka cywilna – co to?

Data publikacji 22 sierpnia 2023

W dzisiejszym zmiennym i dynamicznym świecie biznesu istnieje wiele sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z ciekawych rozwiązań, które daje przedsiębiorcom szersze pole do działania, jest spółka cywilna. To forma współpracy, która może okazać się atrakcyjna dla osób, które chcą połączyć swoje zasoby i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów biznesowych. W tym artykule zajmiemy się bliższym przyjrzeniem się spółce cywilnej jako modelowi współpracy w biznesie, omówimy jej charakterystykę, zalety oraz zasady funkcjonowania.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to spółka cywilna?
 • Jak działa spółka cywilna?
 • Jak założyć spółkę cywilną?
 • Jakie są prawa i obowiązki w spółce cywilnej?

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to jedna z form organizacji przedsiębiorstwa, która polega na współpracy dwóch lub więcej osób fizycznych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do spółki kapitałowej, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że to jej wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Sposób funkcjonowania spółki cywilnej regulowany jest przez przepisy Kodeksu cywilnego, który m.in. określa zasady współpracy pomiędzy wspólnikami, rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób podziału zysków i strat. Spółka cywilna może być atrakcyjną formą przedsiębiorstwa dla osób, które chcą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności zakładania spółki kapitałowej. Jednak z uwagi na osobistą odpowiedzialność wspólników, wybór tej formy wymaga wnikliwej analizy i dobrego planowania. 

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej to umowa zawierana między dwoma lub więcej osobami, które postanawiają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie może być stroną w postępowaniu sądowym. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie, jednak brak formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy. W umowie spółki cywilnej powinny zostać określone m.in.: cele działalności, sposób podziału zysków i strat, obowiązki i prawa wspólników, zasady zarządzania spółką oraz czas trwania umowy. Spółka cywilna charakteryzuje się niskimi kosztami założenia, elastycznymi zasadami funkcjonowania oraz możliwością prowadzenia działalności na różnych rynkach. Jednak wspólnicy spółki cywilnej ponoszą łączną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, co może być pewnym ryzykiem.

Nazwa spółki cywilnej

Nazwa spółki cywilnej to nazwa, pod jaką dana spółka cywilna funkcjonuje w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest to nazwa, którą spółka wybiera sobie sama i rejestruje w odpowiednim rejestrze. Nazwa ta powinna być unikalna i nie może być myląca dla innych podmiotów gospodarczych. Nazwa spółki cywilnej może nawiązywać do nazwisk założycieli spółki lub do przedmiotu jej działalności. Ważne jest również, aby nazwa spółki cywilnej nie naruszała dobrych obyczajów oraz nie była sprzeczna z przepisami prawa.

Majątek spółki cywilnej – wkład do spółki

Wkład do spółki cywilnej to suma składników majątkowych wniesionych przez wspólników do spółki w celu osiągnięcia wspólnego celu. Może to obejmować różnorodne wartości, takie jak gotówka, nieruchomości, prawa autorskie, know-how czy prawa własności intelektualnej. Wysokość wkładu określana jest w umowie spółki oraz podlega analizie przez biegłego rewidenta. Wkład stanowi podstawę do obliczenia udziałów każdego wspólnika w zyskach oraz stratach spółki. W razie zwiększenia kapitału spółki, można dokonać ponownego wniesienia wkładu lub skorzystać z prawa poboru. Wkład do spółki jest istotnym elementem funkcjonowania spółki cywilnej i wpływa na jej stabilność finansową.

Zasady współwłasności w spółce cywilnej

Zasady współwłasności w spółce cywilnej są bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania tej formy przedsiębiorstwa. Pierwszą zasadą jest równość udziałów wspólników w zyskach i stratach. Oznacza to, że każdy z wspólników ma równe prawa do części zysków, jak również równy udział w ponoszeniu strat spółki. Kolejną ważną zasadą jest zasada równego dostępu do informacji. Oznacza to, że każdy wspólnik ma prawo dostępu do informacji dotyczących działalności i finansów spółki. Ponadto, zasady współwłasności obejmują także zasadę bezpieczeństwa inwestycji, czyli wspólnicy muszą dbać o interesy spółki, nie inwestować jej pieniędzy w nieodpowiednie sposoby i działać w sposób korzystny dla jej rozwoju. Zasady te wpływają na stabilność i efektywność funkcjonowania spółki cywilnej. 

Jak założyć spółkę cywilną? Instrukcja krok po kroku

Założenie spółki cywilnej może być interesującym krokiem dla przedsiębiorców chcących nawiązać partnerską współpracę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Proces ten wymaga pewnych formalności i dostarczenia odpowiednich dokumentów, ale może być stosunkowo prosty, jeśli zna się jego etapy. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak założyć spółkę cywilną:

 1. Wybór wspólników: Wybierz osoby lub podmioty, z którymi chcesz założyć spółkę cywilną. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Umowa spółki: Napisz umowę spółki cywilnej. To kluczowy dokument określający zasady działania spółki, podziały zysków i strat, obowiązki wspólników itp. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej.
 3. Podpisanie umowy: Wszyscy wspólnicy powinni podpisać umowę spółki. To ważny krok, który formalnie tworzy spółkę cywilną.
 4. Wpłata kapitału: Jeśli umowa przewiduje konieczność wpłaty kapitału, wszyscy wspólnicy powinni go wpłacić na wskazane konto spółki.
 5. Dokumenty rejestracyjne: Zbierz wymagane dokumenty, takie jak umowa spółki, dowody tożsamości wspólników, pełnomocnictwa, jeśli potrzebne, oraz inne dokumenty w zależności od przepisów kraju.
 6. Rejestracja w odpowiednich urzędach: Zarejestruj spółkę w odpowiednich urzędach. W niektórych krajach może to być Urząd Skarbowy, a w innych rejestr handlowy lub inny organ.
 7. NIP i REGON: Zarejestruj spółkę w celu uzyskania numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej) oraz numeru REGON (Rejestru Gospodarki Narodowej).
 8. Konto bankowe: Otwórz firmowe konto bankowe dla spółki cywilnej, na którym będą księgowane transakcje związane z działalnością.
 9. Rozpoczęcie działalności: Po zarejestrowaniu i spełnieniu wszystkich formalności, możesz rozpocząć działalność spółki cywilnej.

Prawa wspólników

 • Uczestnictwo w zarządzaniu: Każdy wspólnik ma prawo uczestniczyć w zarządzaniu spółką, chyba że umowa stanowi inaczej. Decyzje dotyczące działalności spółki podejmowane są wspólnie lub zgodnie z określonymi zasadami.
 • Udział w zyskach i stratach: Wspólnicy mają prawo do podziału zysków i strat spółki zgodnie z umową. Podział ten może być proporcjonalny do wkładu każdego wspólnika lub inny ustalony w umowie.
 • Dostęp do informacji: Wspólnicy mają prawo do zapoznania się z dokumentami i informacjami dotyczącymi działalności spółki, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • Współuczestnictwo w decyzjach: W większości przypadków ważne decyzje wymagają zgody wszystkich wspólników. Każdy z nich ma prawo wyrazić swoją opinię i głosować w sprawach kluczowych dla spółki.
 • Reprezentacja spółki: Wspólnicy mogą reprezentować spółkę wobec klientów, kontrahentów i instytucji. Umowa spółki może określać zasady reprezentacji, takie jak konieczność wspólnego podpisywania umów.

Obowiązki wspólników spółki cywilnej

 • Wpłata kapitału: Wspólnicy zobowiązani są do wpłacenia określonego wkładu do spółki, chyba że umowa stanowi inaczej.
 • Lojalność: Wspólnicy powinni działać w najlepszym interesie spółki i wspólników. Nie mogą działać na jej niekorzyść ani w sposób sprzeczny z umową.
 • Przestrzeganie umowy: Wspólnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień umowy spółki cywilnej. Umowa określa zasady funkcjonowania spółki, w tym podział zysków i strat.
 • Współuczestnictwo w działaniach: Wspólnicy powinni aktywnie uczestniczyć w działaniach spółki, podejmować wspólne decyzje i wykonywać swoje obowiązki zgodnie z umową.
 • Wypłata zysków: Jeśli umowa przewiduje wypłatę zysków, wspólnicy powinni to robić zgodnie z ustalonymi zasadami i terminami.
 • Współpraca: Wspólnicy powinni współpracować ze sobą i podejmować działania, które przyczynią się do osiągnięcia celów spółki.

Podatki w spółce cywilnej

Podatki w spółce cywilnej są rozliczane na zasadzie opodatkowania dochodów wspólników. Spółka cywilna nie jest podmiotem prawnym, dlatego nie ma obowiązku płacenia podatku od osób prawnych. Dochody spółki są przekazywane na podział pomiędzy jej wspólników, którzy są odpowiedzialni za opłacenie swoich podatków. W praktyce oznacza to, że dochód spółki jest opodatkowany na poziomie indywidualnym u każdego z wspólników, co może skutkować niwelacją korzyści podatkowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. W związku z tym, podatki w spółce cywilnej mają charakter osobisty i zależą od sytuacji finansowej i dochodowej każdego wspólnika. 

ekonomia

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

akt poświadczenia dziedziczeni