Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes spółka komandytowa co to

Spółka komandytowa – co to? Forma działalności i rola wspólników

Data publikacji 22 sierpnia 2023

W dzisiejszym zróżnicowanym świecie biznesu istnieje wiele form współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z ciekawych alternatyw dla tradycyjnych spółek jest spółka komandytowa. To forma współpracy, która pozwala na zaangażowanie różnych typów partnerów – aktywnych i kapitałowych, co może przynieść korzyści i umożliwić realizację różnorodnych projektów. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej spółkom komandytowym, ich cechom, mechanizmom działania oraz zaletom i wyzwaniom, jakie niosą ze sobą dla przedsiębiorców.

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to spółka komandytowa?
 • Kim są komplementariusz i komandytariusz?
 • Jak założyć spółkę komandytową?
 • Jakie są wady i zalety spółki komandytowej?
 • Jakie są prawa i obowiązki w spółce komandytowej?

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to jeden z rodzajów spółek osobowych, w którym wspólnicy dzielą się odpowiedzialnością wobec wierzycieli. W skład takiej spółki wchodzą przynajmniej dwie osoby: komplementariusz, który posiada pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, oraz komandytariusz, którego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionego wkładu. Komandytariusz nie bierze udziału w zarządzaniu spółką i nie ma prawa do reprezentowania jej na zewnątrz. Jest jednak uprawniony do otrzymywania udziału w zyskach spółki. Spółka komandytowa może istnieć pod firmą komplementarnika lub pod własną firmą, w której musi być umieszczone oznaczenie „spółka komandytowa”. 

Reprezentacja spółki komandytowej

Reprezentacja spółki komandytowej polega na dzialaniu w jej imieniu i na jej rzecz przez osobe uprawniona do reprezentacji. Osoba ta może być wpisana do rejestru przedsiebiorców jako wspólnik zarzadzający lub ustanowiona przez umowe spółki lub uchwałą wspólników. Reprezentacja obejmuje podejmowanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zawieranie umów, reprezentowanie spółki przed sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Ważne jest, że czynności te sa podejmowane w granicach umocowania osoby reprezentującej.

Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej jest to umowa zawierana pomiędzy co najmniej dwiema osobami, w której jedna ze stron uczestniczy w prowadzeniu działalności gospodarczej, a druga strona jest jej wspólnikiem. Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że wspólnikiem komplementariuszem może być tylko osoba fizyczna, która odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem, a wspólnikiem komandytariuszem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać informacje dotyczące m.in. nazwy spółki, siedziby, przedmiotu działalności, wysokości wkładów czy rozliczenia zysków i strat.

Majątek spółki komandytowej

Majątek spółki komandytowej składa się z wkładów wniesionych przez komplementariuszy, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, oraz wkładów wniesionych przez komandytariuszy, którzy odpowiadają jedynie do wysokości swoich wkładów. Ważne jest, aby ustalić jasno i precyzyjnie w umowie spółki wysokość oraz sposób wniesienia wkładów przez każdego z komandytariuszy. Majątek spółki komandytowej może być wykorzystywany do realizacji celów i działalności spółki, a także do spłaty zobowiązań i wykonywania wszelkich transakcji na rzecz spółki. W przypadku likwidacji spółki, majątek zostaje podzielony pomiędzy komplementariuszy i komandytariuszy na podstawie wysokości ich wkładów.

Spółka z o.o a spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z najpopularniejszych rodzajów spółek handlowych w Polsce. Ma ona wiele korzyści, takich jak ograniczona odpowiedzialność wspólników za długi spółki. Spółka z o.o. może mieć od 1 do 50 wspólników i może być założona przez osoby fizyczne lub prawne. Z drugiej strony, spółka komandytowa to inny rodzaj spółki handlowej, w której występują dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze odpowiadają za długi spółki nieograniczenie i solidarnie, podczas gdy komandytariusze mają ograniczoną odpowiedzialność. 

Rejestracja spółki komandytowej – Instrukcja krok po kroku

 1. Wybór wspólników: Spółka komandytowa musi mieć co najmniej dwóch rodzajów wspólników: komplementariuszy (odpowiadających za prowadzenie spółki) oraz komandytariuszy (odpowiadających za zobowiązania spółki tylko w określonej wysokości wkładu).
 2. Ustalenie umowy spółki: Umowa spółki komandytowej powinna zawierać m.in. nazwę spółki, siedzibę, cele działalności, wkłady każdego wspólnika, udziały w zyskach i stratach, obowiązki komplementariuszy i komandytariuszy, sposób rozwiązania spółki, zasady reprezentacji spółki, itp.
 3. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym: Po sporządzeniu umowy, należy zarejestrować każdą spółkę komandytową w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Do sądu rejestrowego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak umowa spółki, dowody wpłat udziałów, dane wspólników, itp.
 4. NIP i REGON: Po zarejestrowaniu spółki w KRS, warto uzyskać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej).
 5. Otwarcie rachunku bankowego: Zarejestrowana spółka musi posiadać oddzielny rachunek bankowy biznesowy.
 6. Zgłoszenie do ZUS: Jeśli spółka zatrudnia pracowników, należy zgłosić ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 7. Zgłoszenie do urzędu skarbowego: Należy zgłosić spółkę do urzędu skarbowego w celu rejestracji jako podatnik VAT.
 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych: Spółka komandytowa ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Wniesienie wkładów: Wspólnicy powinni wnosić zadeklarowane wkłady do spółki, o których mowa w umowie.
 10. Pozyskanie klientów i rozwijanie działalności: Po zarejestrowaniu i spełnieniu formalności prawnych, spółka komandytowa może rozpocząć działalność gospodarczą, pozyskiwać klientów i realizować cele biznesowe.

Wspólnicy w spółce komandytowej

Wspólnicy w spółce komandytowej to osoby pełniące różne role w tej formie biznesowej. Wśród wspólników wyróżniamy dwie grupy: komplementariuszy oraz komandytariuszy. Komplementariusze mają pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i biorą czynny udział w jej zarządzaniu. Z kolei komandytariusze odpowiadają jedynie w granicach osadzonego kapitału i nie mają prawa do prowadzenia spraw spółki. Wspólnicy komandytowi mogą mieć różne wkłady kapitałowe, co pozwala na elastyczne podziałanie spółki. Właściciele mogą również ustalić proporcje w zyskach i stratach, co daje im swobodę w ustalaniu wynagrodzenia za wkład w prowadzenie biznesu. Taka forma spółki może być korzystna dla osób, które chcą inwestować, ale unikać pełnej odpowiedzialności finansowej. 

Spółki komandytowej – wady i zalety

Wady:

 • Ograniczenia komandytariuszy: Komandytariusze nie mają wpływu na zarządzanie firmą i nie mogą reprezentować spółki na zewnątrz.
 • Ryzyko dla komplementariuszy: Komplementariusze ponoszą pełną odpowiedzialność za długi i zobowiązania spółki, co może stanowić duże ryzyko finansowe.
 • Złożoność formalności: Tworzenie umowy spółki komandytowej i przestrzeganie formalności może być skomplikowane i czasochłonne.
 • Ryzyko konfliktów: Jeśli nie ma jasno określonych zasad współpracy w umowie, mogą wystąpić konflikty pomiędzy komplementariuszami a komandytariuszami.
 • Ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału: Pomimo że spółka komandytowa może przyciągać inwestorów, to w porównaniu do innych form prawnych, takich jak spółka akcyjna, może być trudniej pozyskać kapitał.

Zalety:

 • Podział odpowiedzialności: Spółka komandytowa umożliwia podział odpowiedzialności pomiędzy komplementariuszy (odpowiadających nieograniczenie) oraz komandytariuszy (odpowiadających ograniczenie do wysokości swojego wkładu).
 • Wsparcie finansowe: Komandytariusze mogą wnosić kapitał bez angażowania się w zarządzanie firmą, co umożliwia przyciągnięcie inwestorów bez konieczności podejmowania przez nich codziennych obowiązków.
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia: Komplementariusze, którzy zarządzają spółką, często wnoszą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prowadzonej działalności, co może przyczynić się do efektywnego funkcjonowania firmy.
 • Podział zysków: Zyski dzielone są zgodnie z umową, co może być korzystne dla wspólników.
 • Wszechstronność: Spółka komandytowa może działać w różnych branżach, od handlu po usługi profesjonalne, co sprawia, że jest to elastyczna forma działalności.

Prawa i obowiązki wspólników w spółce komandytowej

W spółce komandytowej prawo do prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz mają jedynie komplementariusze. Obowiązkiem wspólników jest składanie wkładów do spółki, a ich wysokość zależy od umowy spółki. Komandytariusze mają odpowiedzialność ograniczoną do wysokości przekazanych wkładów, podczas gdy komplementariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Kierowanie spółką i podejmowanie decyzji jest zadaniem komplementariuszy, natomiast komandytariusze nie mają wpływu na działalność spółki. Jeśli jednak komandytariusz ingeruje w zarządzanie spółką, ryzykuje przejście na rolę komplementariusza i poniesienie nieograniczonej odpowiedzialności. 

Sprawy spółki komandytowej

Spółka komandytowa to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W przeciwieństwie do spółki jawnej, w spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze to wspólnicy pełniący zarząd spółką i odpowiadający za jej zobowiązania w pełnym zakresie swojego majątku. Natomiast komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości swojego wkładu do spółki i nie mają wpływu na jej zarządzanie. Ważne jest, że spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, dlatego towarzyszy jej odpowiedzialność wspólników. Jest to jednak korzystna forma prowadzenia działalności dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność finansową. 

Wspólnicy spółki komandytowej – odpowiedzialność wspólników

Wspólnicy spółki komandytowej mają różny zakres odpowiedzialności. Wspólnik komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wkładu do spółki. Natomiast wspólnik komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Wspólnik komplementariusz podejmuje decyzje w imieniu spółki i zarządza jej sprawami. W przypadku, gdy spółka komandytowa nie może w terminie uregulować swoich zobowiązań, wierzyciele mają prawo dochodzić swoich roszczeń od wszystkich wspólników komplementariuszy oraz od innych wspólników komandytariuszy, którzy wykonywają w spółce czynności zarządu.

Podatek a prowadzenie spraw spółki komandytowej

Podatek a prowadzenie spraw spółki komandytowej wiąże się z wieloma czynnościami i obowiązkami. Spółka komandytowa jest podmiotem, który prowadzi działalność gospodarczą, dlatego osoby związane z nią muszą opłacać odpowiednie podatki. W przypadku spółki komandytowej, odpowiedzialność podatkowa spoczywa na wszystkich jej członkach, zarówno na komplementariuszu jak i na komandytariuszu. Podatek dochodowy od spółki komandytowej oblicza się na podstawie skali podatkowej w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Warto również pamiętać o obowiązku składania deklaracji podatkowej oraz regularnym opłacaniu VAT. Prowadzenie spraw spółki komandytowej wymaga zatem dogłębnej znajomości przepisów podatkowych oraz systematycznego śledzenia zmian w ustawach podatkowych.

agencja content marketingowa

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ekonomia