Strona główna
Marketing
Tutaj jesteś
Marketing system edukacji w finlandii

System edukacji w Finlandii – innowacyjne podejście do nauki i rozwój uczniów

Data publikacji 22 września 2023

Finlandia słynie z jednego z najbardziej innowacyjnych i skutecznych systemów edukacji na świecie. Ich podejście do nauczania i rozwoju uczniów jest niezwykle inspirujące i przynosi znakomite rezultaty. W ciągu zaledwie 40 lat Finowie wprowadzili kompleksową reformę systemu edukacji, która objęła różne aspekty funkcjonowania szkół. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jakie zmiany wprowadzono i jakie są ich efekty.

Rys historyczny i zmiana modelu edukacji

Historia fińskiego systemu edukacji sięga końca XIX wieku, kiedy to powstawały bezpłatne szkoły ludowe. Wcześniej, dzieci uczęszczały do szkół parafialnych, gdzie nauczano ich katechizmu, czytania, pisania i liczenia. Szkoły ludowe gminne przekazywały nie tylko wiedzę podstawową, ale także praktyczne umiejętności oraz kładły nacisk na wychowanie etyczne i patriotyczne. Wtedy też otwarto szkoły dla dziewcząt, a biedniejsze rodziny otrzymywały wsparcie finansowe na zakup przyborów szkolnych.

Wcześniejszy model edukacji, oparty na niemieckim systemie, przetrwał aż do lat 60. XX wieku. Charakteryzowała go wczesna selekcja uczniów, którzy już w wieku 10 lat byli podzieleni na grupy bardziej zdolnych i słabszych. To prowadziło do „wypadania” dzieci z systemu edukacji po zakończeniu obowiązkowej nauki.

Radykalna reforma systemu oświaty

W latach 60. XX wieku Finlandia przystąpiła do radykalnej reformy systemu oświaty. Gimnazja i licea stały się własnością gmin, a szkoły ludowe połączono ze szkołą średnią I stopnia, tworząc dziewięcioletnią ogólnokształcącą szkołę podstawową. W latach 80. fińskie władze oświatowe rozpoczęły proces deregulacji i decentralizacji, zwiększając autonomię szkół i ograniczając zakres kompetencji Ministerstwa Edukacji.

Aktualnie fińskie szkoły mają pełną autonomię w świadczeniu usług edukacyjnych. Ministerstwo Edukacji i Kultury, we współpracy z Krajowym Urzędem ds. Edukacji, określa cele, treści i metody kształcenia, ale nie narzuca placówkom, w jaki sposób mają realizować program nauczania. Nauczyciele sami wybierają podręczniki, programy, metody nauczania i formy oceniania, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów.

Brak rygorystycznej kontroli i rankingów

W Finlandii nie ma inspektoratów szkolnych, które kontrolowałyby pracę nauczycieli. Nauczyciele mają pełną swobodę w realizacji programu nauczania i nie są poddawani rygorystycznej kontroli. Odpowiedzialność za finansowanie edukacji jest podzielona między państwo a władze lokalne. Nieliczne szkoły prywatne są subsydiowane przez władze publiczne i podlegają takim samym zasadom jak szkoły państwowe.

W Finlandii nie ma również rankingów szkół, które dzieliłyby je na „lepsze” i „gorsze”. W Polsce i wielu innych krajach, rankingi szkół są oparte na wynikach egzaminów i sukcesach uczniów w olimpiadach. W Finlandii uważa się, że rywalizacja między szkołami jest szkodliwa i że wszystkie szkoły powinny współpracować, zapewniając uczniom edukację na najwyższym poziomie.

Innowacyjne podejście do nauczania

Finlandzki system edukacji kładzie szczególny nacisk na jakość nauczania i rozwój uczniów. Nauczyciele mają duże prestiż społeczny i są bardzo cenieni. Proces rekrutacji na studia pedagogiczne jest bardzo rygorystyczny i tylko najlepsi kandydaci mają szansę na zdobycie indeksu. Nauczyciele mają również dużą autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących nauczania i oceniania.

Finlandia stawia również duży nacisk na równość i integrację społeczną. Wszystkie dzieci mają równe szanse edukacyjne, niezależnie od pochodzenia społecznego czy statusu materialnego. Rząd inwestuje znaczne środki w pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównywanie szans.

Doskonałe wyniki w międzynarodowych badaniach

Fiński system edukacji osiąga doskonałe wyniki w międzynarodowych badaniach, takich jak PISA. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w matematyce, czytaniu i naukach przyrodniczych. Jednak sukces finlandzkiego systemu edukacji nie polega tylko na dobrych wynikach testów. Ważne jest również rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Podsumowanie

System edukacji w Finlandii jest doskonałym przykładem innowacyjnego podejścia do nauki i rozwoju uczniów. Dzięki kompleksowej reformie i pełnej autonomii szkół, Finlandia osiąga doskonałe wyniki w międzynarodowych badaniach edukacyjnych. Wprowadzenie równości, rozwijanie umiejętności społecznych i kreatywności, oraz duży prestiż nauczycieli sprawiają, że fiński system edukacji jest wzorem do naśladowania dla innych krajów.

Redakcja ebiznes.org.pl

Redakcja ebiznes.org.pl to grupa specjalistów z biznesu, ecommerce, finansów oraz marketingu i rynku pracy. W naszych artykułach znajdziesz przydatną wiedze z tych dziedzin.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

technologia 5g