Czym zajmują się alternatywne spółki inwestycyjne?

Od 2016 roku w polskim porządku prawnym znalazło się miejsce dla nowego rodzaju spółek będących alternatywnym rozwiązaniem wobec specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub otwartych. Alternatywa spółka inwestycyjna może mieć różne formy prawne (spółka kapitałowa, komandytowa, europejska lub inna), ale istota jej działalności jest zawsze taka sama – gromadzi aktywa inwestorów i zajmuje się ich lokowaniem w sposób dla nich korzystny, zgodnie z przyjętą polityką inwestowania.  

Gromadzenie aktywów od wielu inwestorów

Realizowanie różnorodnych projektów inwestycyjnych jest możliwe dopiero wówczas, gdy przedstawiciele alternatywnej spółki inwestycyjnej zdołają odnaleźć inwestorów gotowych do powierzenia im aktywów, w celu ich korzystnego ulokowania w określonym projekcie, co oczywiście musi być zgodne z prowadzoną polityką inwestowania. W opracowaniu tego typu polityki i ogólnie całościowej koncepcji funkcjonowania tego typu spółki najczęściej uczestniczą wyspecjalizowane kancelarie prawne. Dzięki ich pomocy zarządzanie ASI staje się łatwiejsze i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzenie aktywów na inwestycje najczęściej realizowane jest poprzez wnoszenie przez inwestorów środków pieniężnych, ewentualnie innych aktywów w zamian za uzyskanie nowych udziałów. Zgodnie z przyjętym prawem alternatywna spółka inwestycyjna nie powinna prowadzić innych form działalności gospodarczej niż gromadzenie aktywów i ich inwestowanie.

W co można inwestować?

Podstawową formą aktywności alternatywnych spółek inwestycyjnych jest inwestowanie zgromadzonych funduszy w celu ich pomnożenia. Przykładową formą inwestowania może być zakup udziałów w spółkach produkcyjnych czy handlowych, nabycie nowych, dopiero utworzonych udziałów w spółkach technologicznych czy strtupach. Co ważne, alternatywna spółka inwestycyjna nie może prowadzić innej działalności gospodarczej, podobnie jak zarządzający tego typu podmiotem – celem jego działalności ma być wprowadzenie spółki do obrotu oraz zarządzanie unijnym AFI. Jedynym celem działania takiej spółki jest korzystne lokowanie pozyskanych funduszy, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną i w ramach obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przewidzianych w ustawie wyjątków.

Każda z nowo utworzonych alternatywnych spółek inwestycyjnych musi mieć swojego zarządzającego, którego podstawowym obowiązkiem jest zarządzanie ryzykiem i portfelem inwestycyjnym (to całość aktywów spółki). Zarządzającym może być zarząd spółki lub zewnętrzny podmiot odpowiedzialny za zobowiązania spółki bez ograniczeń. 

Redakcja ebiznes.org.pl